Polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU „www.vigantoletten.pl”

Definicje

1. Następujące nazwy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
b. Portal – platforma internetowa zamieszczona w domenie: www.vigantoletten.pl, pełni funkcję serwisu informacyjnego wyłącznie dla produktu Vigantoletten i nie jest związana ze stroną http://merck.pl oraz informacjami odsyłającymi do tej strony  (dalej „Strona”).
c. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych w ramach Portalu.
d. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Portalu zgodnie z jego aktualnymi funkcjonalnościami.
e. Usługodawca - Merck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000006628, NIP: 526-020-48-02, kapitał zakładowy w wysokości: 12 501 500,00 zł, adres kontaktowy poczty elektronicznej: kontakt@vigantoletten.pl.
f. Użytkownik lub Usługobiorca – każda osoba wchodząca na Portal.
i. Polityka plików cookies – dokument określający warunki i zasady korzystania z plików cookies przez Portal, jak również zawierający informacje o plikach cookies.

Postanowienia ogólne

2. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie za pomocą urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 9 i nowsze, Firefox 3.6 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies.

3. Zabronione są wszelkie czynności sprzeczne z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Usługodawcy lub Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest  również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Usługodawcy, działalności komercyjnej,
reklamowej, promocyjnej za pomocą Portalu.

4. Usługodawca dąży do tego, aby Portal działał poprawnie i bez zakłóceń, jednakże tego nie gwarantuje. Użytkownik ma świadomość, że m.in. z przyczyn wewnętrznych niedoskonałości lub z przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności z powodu siły wyższej, awarii Portalu lub w związku z próbami niedozwolonej ingerencji w Portal, mogą występować czasowe zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu. Przerwy w funkcjonowaniu Portalu mogą również wynikać z konieczności eliminowania ww. przeszkód, dokonywania czasowego serwisu infrastruktury informatycznej, napraw, dokonywania zmian lub udoskonalania Portalu.

5. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia działania Portalu w celu jego konserwacji lub modernizacji. W takim przypadku Usługodawca powiadomi o tym Użytkowników na stronach Portalu.

6. Usługodawca informuje, że pomimo dokładania przez niego należytej staranności, korzystanie z Usług wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe ze względu na specyfikę Internetu. Przykładowo chodzi o następujące zagrożenia: możliwość otrzymywania spamu, możliwość narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy.

7. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek z postanowień Regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z Portalu.

8. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zaprzestanie korzystania z Portalu.

Usługi

9. Usługi obejmują:
a. Prezentację informacji, w tym promocyjnych oraz reklamowych, dotyczących Usługodawcy i jego produktów oraz innych informacji związanych m.in. z ochroną zdrowia.
b. Prezentację produktów oraz usług Usługodawcy.

10. Usługi przeznaczone są dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.  Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy treść Portalu jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

11. Usługodawca może wprowadzić nowe Usługi i/lub funkcjonalności Usług, jak również wprowadzać zmiany do Usług i/lub funkcjonalności. Usługodawca będzie informował o tym Użytkowników poprzez publikację informacji i zmian oraz zaktualizowanego regulaminu na Portalu.

12. Usługodawca ma prawo podjąć decyzję o usunięciu z ważnych powodów całości lub części zawartości Portalu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Usługobiorców na łamach Portalu

13. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług wyłącznie w ramach dostępnych funkcjonalności Portalu oraz zgodnie z nimi i z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Portalu, Użytkownik akceptuje fakt, że: (a) nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do zawartości Portalu (poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa; (b) nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w zawartość Portalu, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne
elementy Portalu i zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu; (c) w ramach Portalu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnorodnych formach.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

14.1 Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu .
14.2 Usługobiorca ma prawo zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu na adres siedziby Usługodawcy: Merck Sp. z o.o.; ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa; lub za pośrednictwem adresu email: kontakt@vigantoletten.pl.
14.3 Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
14.4 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej pod adres kontakt@vigantoletten lub pisemnej (przesłane listem poleconym) z dopiskiem „REKLAMACJA – SERWIS www.vigantoletten.pl”, spełniające wymogi określone w pkt. 11.5. poniżej.
14.5 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Usługobiorcy, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji, treść żądania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku w celu rozpatrzenia reklamacji. 
14.6 Rozpatrywanie reklamacji trwa 21 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Usługodawca rozpatrując reklamację, stosować będzie postanawiania Regulaminu. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres pocztowy lub elektroniczny Usługobiorcy podany w reklamacji.
14.7 Wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie pozbawia Usługobiorcy możliwości dochodzenia swoich roszczeń w sposób określony przepisami prawa.

Polityka prywatności.

15. Korzystanie ze strony nie wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika

16. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adres IP nie jest przechowywany po zakończeniu korzystania z Portalu.

17. Usługodawca stosuje pliki cookies. Informacje zbierane za pomocą cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Portalu. Szczegółowe informacje dot. plików cookies znajdują się w Załączniku 1 do Regulaminu – Polityka plików cookies.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

18.1 Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Portalu , obejmujące w szczególności teksty, fotografie, materiały graficzne, filmowe, dźwiękowe, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw własności intelektualnej w tym przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy, innych Usługobiorców lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów prawa w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W szczególności, Usługobiorca nie nabywa żadnych praw do tych materiałów ani nie jest mu udzielana żadna licencja dotycząca tych materiałów.
18.2 Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 18.1. powyżej w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest rozporządzanie nimi, rozpowszechnianie ich jak również zwielokrotnianie tych materiałów lub udostępnianie podmiotom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem.
18.3 Oznaczenia umieszczane w Portalu podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Postanowienia końcowe

19. Usługodawca ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronach Portalu.

20. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Użytkownika.

21. Informacje publikowane na Portalu nie powinny być traktowane jako porada lekarska lub porada specjalistyczna.  Informacje te nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

22. Szczegółowe informacje na temat preparatu można przeczytać pod tutaj oraz tutaj

23. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem, Usługami oraz Umową jest prawo polskie.

Załącznik nr 1:

Polityka plików cookies

1. Portal www.vigantoletten.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz adresów IP zgodnie z par 16 i par 17.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu . Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu www.vigantoletten.pl Merck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnychw ramach Portalu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
e) „reklamowe” pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogąwpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

9. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za rzetelność, kompletność i prawdziwość treści umieszczanych na stronach internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczane w Portalu.

11. Serwis www.vigantoletten.pl korzysta z funkcji "Remarketing i funkcja Podobni odbiorcy" Google Adwords, serwisu udostępnionego przez Google Inc. Google Adwords używa Cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z www.vigantoletten.pl. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z www.vigantoletten.pl. będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z www.vigantoletten.pl, i świadczenia usług związanych z ruchem w www.vigantoletten.pl i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.. Użytkownik może zablokować korzystanie z Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak możesz to ograniczyć korzystanie ze wszystkich funkcji www.vigantoletten.pl.

12. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików cookies (ciasteczek) prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

Merck Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa
tel.: +48 22 53 59 700
faks: +48 22 53 59 703
NIP: 526-020-48-02
Kapitał zakładowy: 12 501 500 zł
Lub
kontakt@vigantoletten.pl

Aktualna reklama TV

Zobacz film >
suplement Diety

Vigantoletten Max

vigantolettenmax.pl